Bulevar Zorana Đinđića 113 B
+(381) 11 40 52 124
office@readyforit.space

KORISNIČKA ZONA

 • PRIJAVA
 • USLOVI KORIŠĆENJA
 • DPA

Prijava

Naziv kompanije

Adresa

Mesto

Pošta/PAK

PIB

Matični broj

Kontakt telefon

Kontakt osoba

Email

Usluge

Opišite vaš zahtev ili problem

Uslovi korišćenja


USLOVI KORIŠĆENJA

PROIZVODA I USLUGA READY FOR IT doo BEOGRAD
1. UVODNE ODREDBE

1.1 READY FOR IT d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: READY FOR IT) je privredno društvo koje se bavi kreiranjem i proizvodnjom / pružanjem tehnološki inovativnih proizvoda i usluga ( TIR, ONEe i dr.) koji omogućavaju širokom krugu korisnika da jednostavnije i profesionalno upravljaju svojom privrednom aktivnošću i na efikasan način vode svoju poslovnu evidenciju (u daljem tekstu: Proizvodi).

1.2 Korišćenjem Proizvoda i bilo kojeg od njihovih delova, Korisnici su saglasni sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući, a ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: UK) se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi.

1.3 Pojmovi i definicije:

1.3.1 Korisnik - pravno lice ili lice koje obavlja poslovnu delatnost (preduzetnik) koje je kreiralo Korisnički nalog ili lice kome je dodeljen Profil u okviru Korisničkog naloga (u ovom tekstu označen kao: ”Korisnik” );

1.3.2 Korisnički nalog - elektronski nalog, koji dodeljuje READY FOR IT na zahtev Korisnika (u ovom tekstu označen kao: ”Korisnički nalog” );

1.3.3 Profil - elektronski nalog, koji dodeljuje READY FOR IT na zahtev Korisnika u okviru Korisničkog naloga ( u ovom tekstu označen kao: ”Profil” ) i kojim se omogućuje korisniku korišćenje Proizvoda i usluga u okviru jednog Korisničkog naloga.

1.3.4 Sadržaj - sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sav materijal i informacije koje Korisnik postavlja i prenosi putem Proizvoda, sve aktivnosti koje se vrše u okviru Korisničkog naloga i Profila, čak i kad ih postavljaju druga lica koja imaju pravo pristupa ( u ovom tekstu označen kao: ”Sadržaj” ).

2. LIČNI PODACI

2.1 Za potrebe korišćenja Proizvoda od Korisnika se može zahtevati da READY FOR IT-u pruži određene lične podatke ili lične podatke korisnika Profila, čije korišćenje i čuvanje podleže propisima kojima se uređuje oblast prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o ličnosti.

3. INTELEKTUALNA SVOJNA / LICENCA

3.1 Proizvodi su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. READY FOR IT zadržava sva prava u vezi sa Proizvodom, uključujući, bez ograničenja, ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Korisnik je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu READY FOR IT-ovog softvera, osim ako je READY FOR IT to izričito dozvolio.

3.2 U skladu sa ovim Uslovima korišćenja i prihvatanjem istih, READY FOR IT dodeljuje i Korisnik ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu i neprenosivu licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da registruje Korisnički nalog i neograničen broj profila i koristi Proizvod ili neke delove tog Proizvoda, u zavisnosti od slučaja.

3.3 Ograničena licenca koja je data Korisniku podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Proizvoda koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje Proizvoda protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava READY FOR IT-a na Proizvod. Korisnik se slaže se da ni pod kakvim okolnostima neće:

3.3.1 kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Proizvod, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Proizvoda.

3.3.2 modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Proizvoda, osim ako je READY FOR IT to izričito odobrio;

3.3.3 koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na Proizvod, ili na programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Proizvoda i READY FOR IT-a, ili prikupljaju informacije o Proizvodu čitajući i delove memorije koju Proizvod koristi za skladištenje informacija o Proizvodu.

3.4 Sva prava na Proizvodu, Korisničkim nalozima i Profilima, su vlasništvo READY FOR IT-a.

4. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA HARDWARE/INTERNET KONEKCIJU

4.1 Kako bi pristupio Proizvodu i isti koristio, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardware i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, propravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Proizvodu.

5. NAKNADA ZA SETUP I NAKNADA ZA USLUGU

5.1 Korisnik se obavezuje da plati Naknadu za setup u iznosu od RSD 3.000,00 u sledećim situacijama:

5.1.1 prilikom kreiranja Korisničkog naloga, s tim da će Korisnik prvo uplatiti Naknadu za setup nakon čega će READY FOR IT kreirati Korisnički nalog u roku od 24h od prijema uplate.

5.1.2 prilikom ponovnog kreiranja Korisničkog naloga u situaciji kada je Korisniku prethodni Korisnički nalog ugašen zbog prestanka ugovora u smislu odredbe iz člana 9.5, s tim da će Korisnik prvo uplatiti Naknadu za setup nakon čega će READY FOR IT kreirati Korisnički nalog u roku od 24h od prijema uplate.

5.2 Korisnik na čiji zahtev je kreiran Korisnički nalog se obavezuje da plati Naknadu za uslugu u iznosu od po RSD 2.500,00 po jednom Profilu koji je kreiran u okviru Korisničkog naloga, bez eventualno pripadajućeg PDVa, za svaki mesec korišćenja Proizvoda na osnovu fakture koju ispostavi READY FOR IT, s tim da Naknada za uslugu dospeva 10. dana u mesecu za prethodni mesec.

5.3 READY FOR IT ima pravo da jednostrano izmeni visinu Naknade za setup i Naknade za uslugu kao i da izmenu objavi najmanje 30 dana pre početka primene, u kom slučaju Korisnik ima pravo da otkaže ovaj ugovora sa trenutnim dejstvom.

6. KORISNIK, KORISNIČKI NALOG I PROFIL U OKVIRU KORISNIČKOG NALOGA

6.1 Korisnički nalog za korišćenje Proizvoda predstavlja elektronski nalog, koji dodeljuje READY FOR IT, na zahtev Korisnika i koji je propisno registrovan, kao što je definisano u ovim Uslovima korišćenja.

6.2 Korisnik može biti pravno lice ili lice koje obavlja poslovnu delatnost (preduzetnik) koje je kreiralo Korisnički nalog ili kome je dodeljen Profil u okviru Korisničkog naloga. Korisnički nalozi koji se registruju „robotima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i otvaranjem Korisničkog naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj je prebivalište / sedište Korisnika.

6.3 Profil predstavlja elektronski nalog koji se formira u okviru Korisničkog naloga na zahtev Korisnika slanjem upita za kreiranje Profila na email office@readyforit.space uz dostavljanje informacije o imenu, prezimenu i email adresi Korisnika Profila. Prilikom kreiranja Profila, READY FOR IT, dodeljuje profilno ime i lozinku za pristup Profilu.

6.4 U svoje ime i u ime trećih lica koja je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Korisnički nalog i Profile, Korisnik se obavezuje da će poštovati ove UK. Korisnik takođe snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Korisničkog naloga i Profila, i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena treća lica upoznate sa UK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala READY FOR IT-ova pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

6.5 Korisnik je u obavezi da READY FOR IT-u da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Korisničkog naloga i Profila, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati READY FOR IT-u podležu uslovima ovog Ugovora. READY FOR IT će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući i održavanje Korisničkog naloga i Profila, staranje da Korisnik poseduje jedinstveni Korisnički nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku, kao i moguća pitanja plaćanja.

6.6 Korisnik prihvata da, ukoliko su podaci dati READY FOR IT-u neistiniti, netačni, zastareli ili nepotpuni, READY FOR IT zadržava pravo da ukine Korisnički nalog, i/ili zabrani Korisniku pristup i korišćenje Proizvoda kao i bilo kog njegovog dela.

6.7 Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Korisničkog naloga, Profila i lozinki. READY FOR IT ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

6.8 Korisnik ne sme da koristi svoj Korisnički nalog, Profile ili Proizvod u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom kreiranja, korišćenja, unapređivanja, ažuriranja, modifikovanja ili nekog drugog oblika korišćenja Korisničkog naloga ili Proizvoda ne sme se kršiti ni jedan relevantni zakon/propis, uključujući ali ne i isključivo autorska prava i zakone o zaštiti ličnih podataka i poslovne tajne.

7. KORISNIČKI SADRŽAJ

7.1 Sadržaj podrazumeva sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sav materijal i informacije koje Korisnik postavlja i prenosi putem Proizvoda, sve aktivnosti koje se vrše u okviru Korisničkog naloga i Profila, čak i kad ih postavljaju druga lica koja imaju pravo pristupa.

7.2 READY FOR IT ne može i nije u obavezi prethodno da proveri i prati sav Sadržaj. Međutim, njegova ovlašćena lica mogu da prate i/ili da beleže komunikaciju Korisnika prilikom korišćenja Proizvoda, pri čemu Korisnik daje neopozivu saglasnost za takvo praćenje i snimanje. READY FOR IT ima pravo ali ne i obavezu da, po svom nahođenju, uredi, odbije da objavi ili ukloni bilo kakav Sadržaj. Šta više, READY FOR IT takođe zadržava pravo da, u bilo kom momentu i po sopstvenom nahođenju, otkrije bilo koji Sadržaj iz bilo kog razloga, uključujući i sledeće (i) kako se ne bi postupilo protivno bilo kojem zakonu, propisu ili zahtevu ovlašćenih državnih organa i institucija; (ii) kako bi se poštovali ovi UK ili bilo koji drugi dogovor; (iii) kako bi zaštitio svoja zakonska i ugovorna prava; (iv) u slučaju da su nečije zdravlje i bezbednost ugroženi; ili (v) kako bi se prijavilo krivično delo ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti.

7.3 READY FOR IT ovim potvrđuje i prihvata da Korisnik u potpunosti odgovara za Sadržaj i vlasnik je bilo kog i svih Sadržaja koji su kreirani u okviru Profila odnosno u okviru Korisničkog naloga.

7.4 Korisnik garantuje da ništa od Sadržaja nije predmet bilo kakve obaveze, bilo obaveze poverljivosti, ili druge obaveze, od strane READY FOR IT -a i READY FOR IT neće biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavljivanje bilo kog Sadržaja.

7.5 Korisnik se obavezuje da neće postavljati, dodavati, objavljivati i prenositi Sadržaj koji: (i) krši, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć; (iv) je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv; (v) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (vi) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv lica ili entiteta; ili (vii) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti;

7.6 READY FOR IT se obavezuje da Sadržaj korisnika redovno kopirati na bezbednu lokaciju (backup) i da će iste čuvati najduže 3 meseca nakon prestanka ovog ugovora i da će iste, na zahtev Korisnika, predati Korisniku u digitalnom obliku pogodnom za pregled i čuvanje.

8. MODIFIKACIJE PROIZVODA

8.1 READY FOR IT zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Proizvoda, uz obaveštenje Korisniku uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

8.2 Korisnik takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Proizvod. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

8.3 Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnji Proizvod uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu UK.

9. OTKAZIVANJE I UKIDANJE NALOGA

9.1 Korisnik ima pravo da otkaže svoj Korisnički nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili bez ikakvog razloga. Otkaz Korisničkog naloga stupa na snagu na početku narednog obračunskog perioda, čak i kad do njega dođe pre kraja trenutnog plaćenog perioda. Otkazom Korisničkog naloga istovremeno se gase svi Profili koji su kreirani u okviru Korisničkog naloga.

9.2 Samo Korisnik snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Korisničkog naloga. Zahtev za otkazivanje Korisničkog naloga se mora podneti putem emaila slanjem pisanog obaveštenja na email office@readyforit.space . Otkazivanje putem telefona ili na neki drugi način se neće smatrati važećim.

9.3 Nakon slanja obaveštenja Korisniku, READY FOR IT može da ukine Korisnički nalog Korisnika i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Proizvoda.

9.4 READY FOR IT će privremeno suspendovati korišćenje Korisničkog naloga i kreiranih Profila u slučaju da Korisnik ni nakon proteka roka od 10 dana od dospelosti nije isplatio Naknadu za uslugu, u kom slučaju Korisnik neće imati pristup Proizvodu i isti neće moći da koristi. Izmirenjem obaveze READY FOR IT će ukinuti suspenziju Korisničkog naloga i omogućiti Korisniku korišćenje Proizvoda.

9.5 READY FOR IT će trajno ugasiti Korisnički nalog i kreirane Profile u slučaju da Korisnik ni nakon proteka roka od 30 dana od dospelosti nije isplatio Naknadu za uslugu. Korisnik ima pravo da otvori novi Korisnički nalog ukoliko izmiri sve dospele obaveze koje se odnose na ugašeni Korisnički nalog.

10. OPŠTI USLOVI

10.1 Korisnik prihvata da READY FOR IT nije u obavezi da prati njegov pristup ili korišćenje Proizvoda, ali da ima pravo da to učini kako bi omogućio normalno funkcionisanje Proizvoda, usklađenost sa UK ili relevantnim propisima, naredbom ili zahtevom suda, administrativnog organa ili drugog državnog organa. READY FOR IT zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Sadržaju, Korisničkim nalozima i Profilima za koje utvrdi da krše ove UK ili su na neki drugi način štetni za Proizvod.

10.2 Korisnik razume da READY FOR IT koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Proizvoda.

10.3 Korisnik razume da tehnička obrada i prenos putem Proizvoda, uključujući i Sadržaj, mogu biti nekodirani i obuhvataju (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

11. ODRICANJA

11.1 Korisnik koristi Proizvod na sopstveni rizik. Proizvod se pruža „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. READY FOR IT ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između READY FOR IT i Korisnika, što se može odnositi na njegove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Proizvoda.

11.2 READY FOR IT ne garantuje da funkcionisanje Proizvoda neće biti prekinuto ili bez greške i da će nedostaci biti otklonjeni najkasnije u roku od 72h od momenta kada Korisnik prijavi kvar.

11.3 Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir proizvoda i usluga kako bi postigao predviđene rezultate, kao i za instaliranje, korišćenje tih proizvoda i usluga i tako dobijene rezultate.

12. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

12.1 Korisnik izričito ističe da razume i prihvata da READY FOR IT ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primernu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Proizvoda; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko ili iz Proizvoda; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Proizvoda; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Proizvod.

12.2 READY FOR IT neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu štetu te strane uz obostranu saglasnost isključuju odgovornost READY FOR IT-a.

12.3 Korisnik prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti READY FOR IT, njegove službenike, direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Proizvoda; (ii) kršenjem ovih UK, Ugovora o licenci krajnjih korisnika; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Korisnika ili lica kojima je omogućio korišćenje Korisničkih naloga, Profila i Proizvoda.

13. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

13.1 READY FOR IT zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u UK, s vremena na vreme i bez prethodno datog obveštenja. Ukoliko READY FOR IT izmeni UK, u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici ili obavesti Korisnika o istoj. Korisnik snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u UK.

13.2 Ukoliko neke od izmena ovih UK postanu neprihvatljive za Korisnika ili zbog njih Korisnik više nije u saglasnosti i skladu sa ovim UK, Korisnik je u obavezi da otkaže svoj Korisnički nalog i odmah prestane da koristi Proizvod. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi Proizvod čak i nakon revizije ovih UK, a da pri tom ne obavesti READY FOR IT o ukidanju Korisničkog naloga, smatraće se da je Korisnik u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

14. OSTALE ODREDBE

14.1 Ovaj ugovor predstavlja ceo dogovor postignut između Korisnika i READY FOR IT-a koji se odnosi na dati predmet i zamenjuje sve prethodne dogovore između Korisnika i READY FOR IT-a.

14.2 READY FOR IT ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući bilo kakvo neizvršavanje usled nepredviđenih okolnosti, razloga koji su van njegove kontrole poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage, materijala, prekida internet veza, nedostupnosti internet veza.

14.3 Proizvodom rukuje READY FOR IT u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe Internet stranici i/ili Proizvodu sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

14.4 Korisnik je saglasan i prihvata da nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvno, zaposlenje ili zastupništvo nije ostvareno između njega i READY FOR IT na osnovu ovih UK ili korišćenja Proizvoda.

14.5 Propust READY FOR IT-a da primeni bilo koju odredbu ovih UK se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na pravo da dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava READY FOR IT po osnovu odredbi, uslova ili zahteva ovih UK neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

14.6 Ukoliko se neka od odredbi ovog Ugovora iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, ali da pri tom ne utiče na nameru ugovornih strana, a ostatak ovih UK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

14.7 KORISNIK OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE USLOVE KORIŠĆENJA I PRIHVATA DA KORIŠĆENJEM BILO KOG PROIZVODA ILI USLUGA USLOVI OVOG UGOVORA POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

Uslovi korišćenja:

DPA

Shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni  glasnik RS", br. 87/2018 dalje: „Zakon“) i Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka, u daljem tekstu: „GDPR“), ugovorne strane:

 

1. (@Uneti_pun_naziv_korisnika_firme), , (@adresu_korisnika), matični broj: (@Matični_broj), koje zastupa (@Odgovorno_lice)  (u daljem tekstu: „Rukovalac“ ),

i

2. READY FOR IT d.o.o. Beograd- Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 113B/12, matični broj: 20773081, koga zastupa Dragoljub Prijić, direktor (dalje u tekstu: „Obrađivač“)

 

dalje u tekstu zajednički kao „Ugovorne strane” a pojedinačno kao „Ugovorna strana

 

Zaključuju dana (@Datum_potpisivanja_DPA) godine u Beogradu sledeći:

 

UGOVOR O OBRADI I PRENOSU

PODATAKA O LIČNOSTI

 

Uvodne odredbe

Član 1 

 

Ugovorne strane su postigle dogovor u pogledu obezbeđivanja  adekvatnih sigurnosnih  mera u pogledu zaštite privatnosti i osnovnih prava i sloboda pojedinaca za obradu i prenos podataka o ličnosti.

 

Prava i obaveze iz ovog Ugovora se primenjuju na svaku radnju obrade podataka o ličnosti izvršenu u ime i za račun Rukovaoca od strane Obrađivača, kao  i na sve podatke o ličnosti koje poseduje Obrađivač u vezi sa takvom obradom.

 

Ugovorne strane su se složile da zaključe ovaj Ugovor kako bi osigurale poštovanje Zakona i GDPR-a u vezi svim obradama podataka o ličnosti određenim ovim Ugovorom.

 

Definicije

Član 2 

 

Za potrebe ovog Ugovora pojedini pojmovi imaju sledeće značenje:

 

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

 

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) označava nezavisan i samostalni organ vlasti, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona;

 

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa Podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 

Drugi Obrađivač označava pravno ili fizičko lice koje na osnovu pisanog ugovora sa Obrađivačem, u ime Rukovaoca vrši obradu ličnih podataka u skladu s odredbama ovog Ugovora, Zakona ili GDRP-a;

 

Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti Podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa Podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

 

Zahtev je bilo koji pisani nalog, uput ili smernica, uključujući, ali ne ograničavajući se na preporučenu poštu, telefaks ili elektronsku poštu, kojim Rukovalac zahteva od Obrađivača neku aktivnost vezanu za ispunjenje ovog Ugovora.

                                              

Predmet ugovora

Član 3 

 

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza Ugovornih strana u vezi sa poveravanjem poslova Obrade Podataka o ličnosti od strane Rukovaoca Obrađivaču, kao i u vezi sa prenosom Podataka o ličnosti Obrađivaču, u cilju efikasnijeg obavljanja poslovne delatnosti Rukovaoca.

 

Obrađivač vrši Obradu Podataka o ličnosti isključivo s ciljem ispunjavanja svojih ugovornih obaveza prema Rukovaocu, u skladu sa Ugovorom zaključenim između Rukovaoca i Obrađivača, a kojim je definisan obligacioni odnos između njih kao ugovornih strana.

 

Obrađivač nije ovlašćen da obrađuje Podatke o ličnosti za druge vlastite svrhe ili svrhe trećih lica ili da ih prosledi trećim licima bez pisanog odobrenja Rukovaoca.

 

Podaci o ličnosti se moraju obrađivati unutar:

 

· država za koje se smatra da je postignut primereni nivo zaštite u skladu sa članom 64 Zakona i koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;

· država, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite; i

· država za koje je je Vlada Republike Srbija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

 

Za Obradu Podataka o ličnosti van gore navedenih zemalja, Rukovalac i Obrađivač će zaključiti poseban aneks ovog Ugovora u skladu sa Zakonom, GDRP-om i uputstvima Poverenika.

 

Obrada Podataka o ličnosti se mora izvršavati na način koji Rukovaocu u svakom trenutku omogućava ispunjavanje njegovih obaveza u vezi sa zaštitom podataka u odnosu na osobe čiji se podaci obrađuju i u odnosu na državne institucije.

 

Isprave koje služe kao dokaz da je Obrada podataka izvršena u skladu sa Zahtevom i drugim propisima, čuva se i nakon isteka ovog Ugovora u neophodnom obimu.

 

Prava i obaveze Rukovaoca

Član 4 

 

Rukovalac ima pravo:

a) odlučivati o svrsi i načinima obrade Podataka o ličnosti koji su Obrađivaču stavljeni na raspolaganje. U tom smislu, Rukovalac ima pravo odrediti svrhu i način obrade Podataka o ličnosti u pisanom Zahtevu upućenom Obrađivaču;

a) odlučivati o ograničavanju, brisanju ili ispravljanju Podataka o ličnosti u skladu s ovim Ugovorom;

b) ograničiti ili zabraniti Obrađivaču saradnju s bilo kojim Drugim obrađivačem.

 

Rukovalac ima obavezu:

a) osigurati i garantovati postojanje pravnog osnova za Obradu Podataka o ličnosti u skladu sa ovim Ugovorom, pristanak zaposlenih ili radno angažovanih lica za obradu podataka o ličnosti (ime i prezime, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka).  Ako pravni osnov za određenu aktivnost u Obradi Podataka o ličnosti nije sadržan u odredbama ovog Ugovora, Rukovalac će Obrađivaču uputiti pisani Zahtev za obradu Podataka o ličnosti;

b) osigurati da se prikupljanje i prenos Podataka o ličnosti Obrađivaču obavlja u skladu sa Zakonom i GDPR-om;

c) osigurati dovoljnu i potrebnu informisanost Lica na koje se podaci odnose u vezi sa Obradom Podataka o ličnosti, uključujući i informisanost o Podacima o ličnosti koje će Obrađivač obrađivati u ime i za račun Rukovaoca, kao i da će Rukovalac biti kontakt za Lica na koje se podaci odnose u vezi obrade Podataka o ličnosti, a sve u skladu sa Zakonom i GDRP-om;

d) da omogući ostvarivanje prava Licima na koje se podaci odnose u skladu sa glavom III Zakona i glavom III GDPR-a;

e) da Obrađivaču ne pruža ni jednu informaciju koja bi na bilo koji način bila suprotna Zakonu ili GDPR-u;

f) primeniti odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, koje imaju za cilj obezbeđivanje delotvorne primene načela zaštite Podataka o ličnosti,

g) obezbediti primenu neophodnih mehanizama zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu propisani Zakonom i GDPR-om i zaštitila prava i slobode Lica na koja se podaci odnose;

h) odmah po saznanju, obavestiti Obrađivača o netačnim, ispravljenim, ažuriranim ili izbrisanim Podacima o ličnosti koji podležu obradi od strane Obrađivača;

i) u slučaju povrede bezbednosti Podataka o ličnosti, bez odlaganja, i ukoliko je moguće najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi zvanično obavestiti Poverenika, kao i da će obavestiti  Lice na koje se podaci odnose u slučaju takve povrede.

j) ispunjavati ostale obaveze koje se odnose na Rukovaoca u skladu sa Zakonom i GDRP-om.Prava i obaveze Obrađivača

Član 5 

 

Obrađivač ima pravo:

a) da privremeno obustavi ispunjenje usluga ugovorenih ovih Ugovorom u slučaju sumnje da će se sprovođenjem uputstva od strane Rukovaoca prekršiti Zakon, GDPR ili bilo koji drugi propis koji se odnosi na zaštitu podataka, do potvrde ili promene takvog uputstva;

b) sklopiti ugovor s Drugim Obrađivačem ali isključivo u dogovernom obimu i nakon pismenog odobrenja od strane Rukovaoca.

Obrađivač ima obavezu:

a) da obrađuje podatke o ličnosti samo na osnovu pismenih uputstava Rukovaoca, uključujući i uputstvo u odnosu na prenošenje Podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, osim ako je Obrađivač zakonom obavezan da obrađuje podatke. U tom slučaju, Obrađivač je dužan da obavesti Rukovaoca o toj zakonskoj obavezi pre započinjanja obrade, osim ako zakon zabranjuje dostavljanje tih informacija zbog potrebe zaštite važnog javnog interesa;

b) obezbedi da ovlašćeno fizičko lice obrađuje Podatke o ličnosti isključivo u skladu sa ovim Ugovorom, kao i da se obavezalo na čuvanje poverljivosti podataka ili da to lice podleže zakonskoj obavezi čuvanja poverljivosti podataka;

c) preduzme sve potrebne mere u skladu sa članom 50. Zakona i članom 32 GDRP-a (bezbednost obrade), što naročito uključuje (gde i ako je primenljivo):

·         Zaštitu prostorija, opreme i sistema softvera, uključujući ulazno-izlazne jedinice;

·         Zaštita softverskih aplikacija koje se koriste za obradu Podataka o ličnosti;

·         Sprečavanje neovlašćenog pristupa Podacima o ličnosti;

·         Obezbeđivanje pseudonimizacije i enkripcije Podataka;

·         Omogućavanje trajne poverljivost, celovitosti, dostupnosti i otpornosti, raspoloživosti sistema i usluga obrade;

·         Obezbeđujući efikasne metode blokiranja, uništavanja, brisanja ili anonimizacije Podataka o ličnosti;

·         Uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa Podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku;

·         Redovno testiranje, ocenjivanje i procenjivanje delotvornosti svih mera bezbednosti obrade.

d) da ne angažuje Drugog obrađivača bez pisanog odobrenja Rukovaoca;

e) uzimajući u obzir prirodu obrade, pomaže Rukovaocu primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, koliko je to moguće, u ispunjavanju obaveza Rukovaoca u odnosu na zahteve za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose iz Glave III zakona, ukoliko je primenljivo;

f) pomaže Rukovaocu u ispunjavanju obaveza iz člana 50. i čl. 52. do 55. Zakona  i članova 32-26 GDPR, a koje se odnose na bezbednost Podataka o ličnosti, procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i postupanju u slučaju povrede Podataka o ličnosti, a uzimajući u obzir prirodu obrade i informacije koje su mu dostupne;

g) posle okončanja ugovorenih radnji Obrade, a na osnovu odluke Rukovaoca, izbriše ili vrati Rukovaocu sve Podatke o ličnosti i izbriše sve kopije ovih podataka, osim ako je Zakonom, GDPR-om ili drugim aktom propisana obaveza čuvanja podataka;

h) učini dostupnim Rukovaocu sve informacije koje su neophodne za predočavanje ispunjenosti obaveza Obrađivača propisanih ovim članom, kao i informacije koje omogućavaju i doprinose kontroli rada Obrađivača, koju sprovodi Rukovalac ili drugo lice koje on za to ovlasti;

i) obavesti Rukovaoca bez odlaganja o svakoj povredi Podataka o ličnosti koji su predmet ovog Ugovora u okviru njegovog delokruga rada, a najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi. Konkretno, treba da obavesti Rukovaoca o vrsti povrede, kategoriji i broju podataka i lica, opis mogućih posledica povrede, preduzete ili planirane mere za otklanjanje povrede ili posledica, kao i kontaktne informacije odgovornog lica ili druge kontaktne tačke sa Obrađivačem za dodatne informacije;

j) preduzme druge obaveze u skladu sa obavezama Obrađivača prema Zakonu i GDPR-u.

 

Vrsta Podataka o ličnosti

Član 6 

 

Na način predviđen ovim Ugovorom, Obrađivač Podataka u ime i za račun Rukovaoca obrađuje sledeće Podatke o ličnosti, koji se odnose na zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca:

Ime i prezime, e- mail adresa, korisničko ime i lozinku.

 

Pored Podataka o ličnosti koji su eksplicitno navedeni u ovom članu, Rukovalac može u Zahtevu odrediti i druge Podatke o ličnosti koje Obrađivač ima obavezu da obrađuje u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

 

Drugi Obrađivač

Član 7 

 

Obrađivač je na osnovu ovog Ugovora ovlašćen angažovati Drugog Obrađivača za izvršenje obaveza previđenih ovim Ugovorom, u delu ili u celosti, u isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Rukovaoca.

 

Ukoliko Obrađivač ima nameru da angažuje Drugog obrađivača, dužan je Rukovaocu uputiti pisani zahtev u kojem  će pružiti informacije o  Drugom obrađivaču, kao i aktivnosti obrade koje namerava pod/ugovoriti.

Ukoliko Obrađivač, na osnovu pisanog odobrenja Rukovaoca, angažuje Drugog Obrađivača u ime i za račun Rukovaoca, Obrađivač se obavezuje da će:

a) osigurati proveru da Drugi Obrađivač ispunjava sve uslove u skladu sa stavom 1 člana 45 Zakona i stav 1 člana 28 GDPR-a;

b) pisanim ugovorom s Drugim obrađivačem osigurati da se obaveze za zaštitu podataka iz člana 5. ovog Ugovora odnose i na Drugog Obrađivača.

 

c) pisanim ugovorom s Drugim obrađivačem osigurati da se prenose Podaci o ličnosti koji su samo nužno neophodni i obavestiti Rukovaoca o Podacima o ličnosti kojima će Drugi obrađivač imati  pristup.

Trajanje i prestanak Ugovora

Član 8 

 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe Ugovorne strane i zaključuje se na neodređeno vreme.

Ugovor može prestati i pre isteka roka iz stava 1 ovog člana:

 

(i) otkazom od strane bilo koje ugovorne strane, dostavljanjem pismenog obaveštenja, u svakom momentu i bez navođenja konkretnog razloga, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana,

(ii) Od bilo koje Ugovorne strane sa momentalnim dejstvom, u slučaju teških povreda Ugovora, Zakona ili GDPR-a,

(iii) od bilo koje Ugovorne strane, sa momentalnim dejstvom, u slučaju lakših povreda Ugovora, Zakona ili GDPR-a, ukoliko povredu ne otkloni ni u naknadno ostavljenom roku od 30 dana od prijema obaveštenja sa nalogom o uklanjanju povrede.

 

Obrađivač je dužan izvrširi brisanje podataka u roku od 3 meseca od dana prestanka ugovornog (poslovnog) odnosa između Rukovaoca i Obrađivača.

Obrađivač ima pravo zadržati Podatke o ličnosti u nematerijalizovanom obliku kao i kopije Podataka o ličnosti samo ako su Podaci o ličnosti nužni Obrađivaču radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane njegovih pravnih zahteva, u kojem slučaju Obrađivač zadržava Podatke o ličnosti do pravosnažnog okončanja postupaka pokrenutih po bilo kom pravnom osnovu, protiv ili u Obrađivača.

 

Odgovornost i naknada štete

Član 9 

 

Nijedna odredba ovog Ugovora ne oslobađa Ugovorne strane od vlastite odgovornosti i obaveza propisanih Zakonom prema Licu na koje se podaci odnose.

 

Rukovalac je odgovoran za štetu koju Obrađivač pretpi usled povrede obaveza Rukovaoca proisteklih iz ovog Ugovora, Zakona ili GDPR-a i ostalih međunarodnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti koje se odnose na obaveze Rukovaoca.

 

Viša sila

Član 10 

 

Ugovorne strane neće biti odgovorne za bilo koji propust ili odlaganje izvršenja obaveza prema ovome Ugovoru, ako su isti uzrokovani okolnostima koje su izvan kontrole Ugovornih strana i koje oni nisu mogli predvideti ili sprečiti (Viša sila).

 

Poverljivost

Član 11 

 

Ugovorne strane se obavezuju da neće otkriti nijednu informaciju sadržanu u ovom Ugovoru bilo kojoj trećoj strani bez prethodne pisane  saglasnosti druge Ugovorne strane.

 

Ugovorne strane su saglasne da sve informacije koje saznaju prilikom zaključenja i izvršavanja ovog  Ugovora – informacije u vezi sa stupanjem u ugovorni odnos, informacije u vezi sa postojanjem ovog Ugovora, pregovore u vezi sa ovim Ugovorom, i to bez obzira na njihovu formu i bez obzira na način njihovog čuvanja (papirna, elektronska forma) način njihovog prijema,  smatraju poverljivim („Poverljive informacije“) i da imaju karakter poslovne tajne.

Ugovorne strane se obavezuju na sledeće: (a) da čuvaju kao strogo poverljive sve Poverljive informacije, (b) da neće koristiti nijednu Poverljivu informaciju za svrhu koja se razlikuje od svrhe  ispunjenja ovog Ugovora, i (c) da neće učiniti dostupnim nijednu Poverljivu informaciju bilo kojem licu osim zastupniku, zaposlenom ili angažovanom licu u meri potrebnoj isključivo za ispunjenje ovog Ugovora.

Gore navedene odredbe se ne odnose na činjenice koje su javno dostupne i do  kojih se saznalo bez krivice Ugovornih strana, i/ili su potrebne da budu dostavljene/obelodanjene prema propisima na snazi.

Komunikacija

Član 12 

 

Celokupna korespondencija između Ugovornih strana vršiće se  u pisanoj formi putem pisma ili e-maila.

 

Sva obaveštenja i druga komunikacija (uključujući i promene adresa) smatraće se da je regularno uručena:

(i) po dostavi ako je predata lično, ili po pokušanoj dostavi, ako je primalac odbio prijem,

(ii) po dostavi ako je dostavljeno putem kurira ili po pokušanoj dostavi, ako je primalac odbio prijem, ili

(iii) po prijemu ako je dat telefaksom, u svakom slučaju ako je adresiran kako sledi:

Za: Rukovaoca

Adresa:  (@Sedište_korisnika)

E-mail:  (@e_mail_korisnika)

Br. telefona: (@telefon_korisnika)

Na ruke:  (@Odgovorno_lice_korisnika)

 

Za: Obrađivača

Adresa: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 113B/12

E-mail: office@readyforit.space

Br. telefona:  +381 (011) 405 2124

Na ruke:  Dragoljub Prijić

 

Ovlašćena osoba za Podake o ličnosti u skladu sa Ovim ugovorom:

 

 

Za Rukovaoca

(@Prezime_i_ime_Administratora)

 

Kontakt podaci:

E-mail:  (@e_mail_korisnika)

Br. telefona: (@telefon_korisnika)

 

Za Obrađivača

Žika Lujić

 

Kontakt podaci:

E-mail:  office@readyforit.space

Br. telefona: +381 (011) 405 2124

Svaka Ugovorna strana obavezna je da blagovremeno obavesti drugu Ugovornu stranu o promeni kontakt podataka značajnih za pravni promet kao i podataka navedenih u prethodnom stavu ovog člana Ugovora.

 

Merodavno pravo i rešavanje sporova

Član 13 

 

Ovaj Ugovor uređuje se i tumači u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Svi sporovi koji proističu iz Ugovora ili u vezi sa njim, uključujući i one koje se odnose na njegovu validnost, tumačenje, ispunjenje, zastarelost i prestanak, biće rešeni na miran način.

Ako spor ne može da se reši na miran način, spor se upućuje nadležnom sudu u Beogradu i primenjivaće se pravo Republike Srbije.

Završne odredbe

Član 14 

 

Ništavost ili nepredvidljivost bilo koje odredbe Ugovora ni na koji način ne utiče na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora, a Ugovorne strane obavezuju će u takvom slučaju uložiti najbolje napore kako bi ispravile takvu ništavu odredbu na način da postane valjana i u skladu sa svrhom koja se želela postići ništavom odredbom.

 

Sve naknadne izmene i dopune ovog Ugovora moraju biti sačinjene u pisanoj formi putem aneksa.

 

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva (2) istovetna primerka na srpskom i engleskom jeziku od kojih po jedan primerak pripada svakoj Ugovornoj strani. U slučaju nesaglasnosti između verzije na srpskom i verzije na engleskom jeziku, verzija na srpskom jeziku će biti merodavna.

 

 

Za: Rukovaoca

 

(@Odgovorno_lice_Korisnka),direktor                                 

Za: Obrađivača


Dragoljub Prijić, direktor

(@Datum_i_vreme_potpisa_DPA)                         

DPA:

 

USLOVI  KORIŠĆENJA

PROIZVODA I USLUGA READY FOR IT doo BEOGRAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. UVODNE ODREDBE

1.1 READY FOR IT d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: READY FOR IT) je privredno društvo koje se bavi kreiranjem i proizvodnjom / pružanjem tehnološki inovativnih proizvoda i usluga ( Click&Pick, ONEe i dr.) koji omogućavaju širokom krugu korisnika da jednostavnije i profesionalno upravljaju svojom privrednom aktivnošću i na efikasan način vode svoju poslovnu evidenciju (u daljem tekstu: Proizvodi).

1.2 Korišćenjem Proizvoda i bilo kojeg od njihovih delova, Korisnici su saglasni sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući, a ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: UK) se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi.

1.3 Pojmovi i definicije:

1.3.1 Korisnik – pravno lice ili lice koje obavlja poslovnu delatnost (preduzetnik) koje je kreiralo Korisnički nalog ili lice kome je dodeljen Profil u okviru Korisničkog naloga (u ovom tekstu označen kao: ”Korisnik” );

1.3.2 Korisnički nalog – elektronski nalog, koji dodeljuje READY FOR IT na zahtev Korisnika (u ovom tekstu označen kao: ”Korisnički nalog” );

1.3.3 Profil – elektronski nalog, koji dodeljuje READY FOR IT na zahtev Korisnika u okviru Korisničkog naloga ( u ovom tekstu označen kao: ”Profil” ) i kojim se omogućuje korisniku korišćenje Proizvoda i usluga u okviru jednog Korisničkog naloga.

1.3.4 Sadržaj – sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sav materijal i informacije koje Korisnik postavlja i prenosi putem Proizvoda, sve aktivnosti koje se vrše u okviru Korisničkog naloga i Profila, čak i kad ih postavljaju druga lica koja imaju pravo pristupa ( u ovom tekstu označen kao: ”Sadržaj” ).

 

 1. LIČNI PODACI

2.1 Za potrebe korišćenja Proizvoda od Korisnika se može zahtevati da READY FOR IT-u pruži određene lične podatke ili lične podatke korisnika Profila, čije korišćenje i čuvanje podleže propisima kojima se uređuje oblast prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o ličnosti.

 

 1. INTELEKTUALNA SVOJNA / LICENCA

3.1 Proizvodi su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. READY FOR IT zadržava sva prava u vezi sa Proizvodom, uključujući, bez ograničenja, ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Korisnik je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu READY FOR IT-ovog softvera, osim ako je READY FOR IT to izričito dozvolio.

3.2 U skladu sa ovim Uslovima korišćenja i prihvatanjem istih, READY FOR IT dodeljuje i Korisnik ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu i neprenosivu licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da registruje Korisnički nalog i neograničen broj profila i koristi Proizvod ili neke delove tog Proizvoda, u zavisnosti od slučaja.

3.3 Ograničena licenca koja je data Korisniku podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Proizvoda koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje Proizvoda protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava READY FOR IT-a na Proizvod. Korisnik se slaže se da ni pod kakvim okolnostima neće:

3.3.1 kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Proizvod, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Proizvoda.

3.3.2 modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Proizvoda, osim ako je READY FOR IT to izričito odobrio;

3.3.3 koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na Proizvod, ili na programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Proizvoda i READY FOR IT-a, ili prikupljaju informacije o Proizvodu čitajući i delove memorije koju Proizvod koristi za skladištenje informacija o Proizvodu.

3.4 Sva prava na Proizvodu, Korisničkim nalozima i Profilima, su vlasništvo READY FOR IT-a.

 

 1. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA HARDWARE/INTERNET KONEKCIJU

4.1 Kako bi pristupio Proizvodu i isti koristio, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardware i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, propravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Proizvodu.

 

 1. KORISNIK, KORISNIČKI NALOG I PROFIL U OKVIRU KORISNIČKOG NALOGA

5.1 Korisnički nalog za korišćenje Proizvoda predstavlja elektronski nalog, koji dodeljuje READY FOR IT, na zahtev Korisnika i koji je propisno registrovan, kao što je definisano u ovim Uslovima korišćenja.

5.2 Korisnik može biti pravno lice ili lice koje obavlja poslovnu delatnost (preduzetnik) koje je kreiralo Korisnički nalog ili kome je dodeljen Profil u okviru Korisničkog naloga. Korisnički nalozi koji se registruju „robotima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i otvaranjem Korisničkog naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj je prebivalište / sedište Korisnika.

5.3 Profil predstavlja elektronski nalog koji se formira u okviru Korisničkog naloga na zahtev Korisnika slanjem upita za kreiranje Profila na email office@readyforit.space uz dostavljanje informacije o imenu, prezimenu i email adresi Korisnika Profila. Prilikom kreiranja Profila, READY FOR IT, dodeljuje profilno ime i lozinku za pristup Profilu.

5.4 U svoje ime i u ime trećih lica koja je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Korisnički nalog i Profile, Korisnik se obavezuje da će poštovati ove UK. Korisnik takođe snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Korisničkog naloga i Profila, i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena treća lica upoznate sa UK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala READY FOR IT-ova pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

5.5 Korisnik je u obavezi da READY FOR IT-u da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Korisničkog naloga i Profila, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati READY FOR IT-u podležu uslovima ovog Ugovora. READY FOR IT će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući i održavanje Korisničkog naloga i Profila, staranje da Korisnik poseduje jedinstveni Korisnički nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku, kao i moguća pitanja plaćanja.

5.6 Korisnik prihvata da, ukoliko su podaci dati READY FOR IT-u neistiniti, netačni, zastareli ili nepotpuni, READY FOR IT zadržava pravo da ukine Korisnički nalog, i/ili zabrani Korisniku pristup i korišćenje Proizvoda kao i bilo kog njegovog dela.

5.7 Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Korisničkog naloga, Profila i lozinki. READY FOR IT ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

5.8 Korisnik ne sme da koristi svoj Korisnički nalog, Profile ili Proizvod u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom kreiranja, korišćenja, unapređivanja, ažuriranja, modifikovanja ili nekog drugog oblika korišćenja Korisničkog naloga ili Proizvoda ne sme se kršiti ni jedan relevantni zakon/propis, uključujući ali ne i isključivo autorska prava i zakone o zaštiti ličnih podataka i poslovne tajne.

 

 1. KORISNIČKI SADRŽAJ

6.1 Sadržaj podrazumeva sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sav materijal i informacije koje Korisnik postavlja i prenosi putem Proizvoda, sve aktivnosti koje se vrše u okviru Korisničkog naloga i Profila, čak i kad ih postavljaju druga lica koja imaju pravo pristupa.

6.2 READY FOR IT ne može i nije u obavezi prethodno da proveri i prati sav Sadržaj. Međutim, njegova ovlašćena lica mogu da prate i/ili da beleže komunikaciju Korisnika prilikom korišćenja Proizvoda, pri čemu Korisnik daje neopozivu saglasnost za takvo praćenje i snimanje. READY FOR IT ima pravo ali ne i obavezu da, po svom nahođenju, uredi, odbije da objavi ili ukloni bilo kakav Sadržaj. Šta više, READY FOR IT takođe zadržava pravo da, u bilo kom momentu i po sopstvenom nahođenju, otkrije bilo koji Sadržaj iz bilo kog razloga, uključujući i sledeće (i) kako se ne bi postupilo protivno bilo kojem zakonu, propisu ili zahtevu ovlašćenih državnih organa i institucija; (ii) kako bi se poštovali ovi UK ili bilo koji drugi dogovor; (iii) kako bi zaštitio svoja zakonska i ugovorna prava; (iv) u slučaju da su nečije zdravlje i bezbednost ugroženi; ili (v) kako bi se prijavilo krivično delo ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti.

6.3 READY FOR IT ovim potvrđuje i prihvata da Korisnik u potpunosti odgovara za Sadržaj i vlasnik je bilo kog i svih Sadržaja koji su kreirani u okviru Profila odnosno u okviru Korisničkog naloga.

6.4 Korisnik garantuje da ništa od Sadržaja nije predmet bilo kakve obaveze, bilo obaveze poverljivosti, ili druge obaveze, od strane READY FOR IT -a i READY FOR IT neće biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavljivanje bilo kog Sadržaja.

6.5 Korisnik se obavezuje da neće postavljati, dodavati, objavljivati i prenositi Sadržaj koji: (i) krši, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć; (iv) je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv; (v) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (vi) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv lica ili entiteta; ili (vii) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti;

6.6 READY FOR IT se obavezuje da Sadržaj korisnika redovno kopirati na bezbednu lokaciju (backup) i da će iste čuvati najduže 3 meseca nakon prestanka ovog ugovora i da će iste, na zahtev Korisnika, predati Korisniku u digitalnom obliku pogodnom za pregled i čuvanje.

 

 1. MODIFIKACIJE PROIZVODA

7.1 READY FOR IT zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Proizvoda, uz obaveštenje Korisniku uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

7.2 Korisnik takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Proizvod. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

7.3 Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnji Proizvod uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu UK.

 

 1. OTKAZIVANJE I UKIDANJE NALOGA

8.1 Korisnik ima pravo da otkaže svoj Korisnički nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili bez ikakvog razloga. Otkaz Korisničkog naloga stupa na snagu na početku narednog obračunskog perioda, čak i kad do njega dođe pre kraja trenutnog plaćenog perioda. Otkazom Korisničkog naloga istovremeno se gase svi Profili koji su kreirani u okviru Korisničkog naloga.

8.2 Samo Korisnik snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Korisničkog naloga. Zahtev za otkazivanje Korisničkog naloga se mora podneti putem emaila slanjem pisanog obaveštenja na email office@readyforit.space . Otkazivanje putem telefona ili na neki drugi način se neće smatrati važećim.

8.3 Nakon slanja obaveštenja Korisniku, READY FOR IT može da ukine Korisnički nalog Korisnika i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Proizvoda.

8.4 READY FOR IT će privremeno suspendovati korišćenje Korisničkog naloga i kreiranih Profila u slučaju da Korisnik ni nakon proteka roka od 10 dana od dospelosti nije isplatio Naknadu za uslugu, u kom slučaju Korisnik neće imati pristup Proizvodu i isti neće moći da koristi. Izmirenjem obaveze READY FOR IT će ukinuti suspenziju Korisničkog naloga i omogućiti Korisniku korišćenje Proizvoda.

8.5 READY FOR IT će trajno ugasiti Korisnički nalog i kreirane Profile u slučaju da Korisnik ni nakon proteka roka od 30 dana od dospelosti nije isplatio Naknadu za uslugu. Korisnik ima pravo da otvori novi Korisnički nalog ukoliko izmiri sve dospele obaveze koje se odnose na ugašeni Korisnički nalog.

 

 1. OPŠTI USLOVI

9.1 Korisnik prihvata da READY FOR IT nije u obavezi da prati njegov pristup ili korišćenje Proizvoda, ali da ima pravo da to učini kako bi omogućio normalno funkcionisanje Proizvoda, usklađenost sa UK ili relevantnim propisima, naredbom ili zahtevom suda, administrativnog organa ili drugog državnog organa. READY FOR IT zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Sadržaju, Korisničkim nalozima i Profilima za koje utvrdi da krše ove UK ili su na neki drugi način štetni za Proizvod.

9.2 Korisnik razume da READY FOR IT koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Proizvoda.

9.3 Korisnik razume da tehnička obrada i prenos putem Proizvoda, uključujući i Sadržaj, mogu biti nekodirani i obuhvataju (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

 

 1. ODRICANJA

10.1 Korisnik koristi Proizvod na sopstveni rizik. Proizvod se pruža „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. READY FOR IT ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između READY FOR IT i Korisnika, što se može odnositi na njegove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Proizvoda.

10.2 READY FOR IT ne garantuje da funkcionisanje Proizvoda neće biti prekinuto ili bez greške i da će nedostaci biti otklonjeni najkasnije u roku od 72h od momenta kada Korisnik prijavi kvar.

10.3 Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir proizvoda i usluga kako bi postigao predviđene rezultate, kao i za instaliranje, korišćenje tih proizvoda i usluga i tako dobijene rezultate.

 

 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

11.1 Korisnik izričito ističe da razume i prihvata da READY FOR IT ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primernu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Proizvoda; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko ili iz Proizvoda; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Proizvoda; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Proizvod.

11.2 READY FOR IT neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu štetu te strane uz obostranu saglasnost isključuju odgovornost READY FOR IT-a.

11.3 Korisnik prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti READY FOR IT, njegove službenike, direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Proizvoda; (ii) kršenjem ovih UK, Ugovora o licenci krajnjih korisnika; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Korisnika ili lica kojima je omogućio korišćenje Korisničkih naloga, Profila i Proizvoda.

 

 1. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

12.1 READY FOR IT zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u UK, s vremena na vreme i bez prethodno datog obveštenja. Ukoliko READY FOR IT izmeni UK, u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici ili obavesti Korisnika o istoj. Korisnik snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u UK.

12.2 Ukoliko neke od izmena ovih UK postanu neprihvatljive za Korisnika ili zbog njih Korisnik više nije u saglasnosti i skladu sa ovim UK, Korisnik je u obavezi da otkaže svoj Korisnički nalog i odmah prestane da koristi Proizvod. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi Proizvod čak i nakon revizije ovih UK, a da pri tom ne obavesti READY FOR IT o ukidanju Korisničkog naloga, smatraće se da je Korisnik u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

 

 1. OSTALE ODREDBE

13.1 Ovaj ugovor predstavlja ceo dogovor postignut između Korisnika i READY FOR IT-a koji se odnosi na dati predmet i zamenjuje sve prethodne dogovore između Korisnika i READY FOR IT-a.

13.2 READY FOR IT ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući bilo kakvo neizvršavanje usled nepredviđenih okolnosti, razloga koji su van njegove kontrole poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage, materijala, prekida internet veza, nedostupnosti internet veza.

13.3 Proizvodom rukuje READY FOR IT u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe Internet stranici i/ili Proizvodu sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

13.4 Korisnik je saglasan i prihvata da nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvno, zaposlenje ili zastupništvo nije ostvareno između njega i READY FOR IT na osnovu ovih UK ili korišćenja Proizvoda.

13.5 Propust READY FOR IT-a da primeni bilo koju odredbu ovih UK se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na pravo da dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava READY FOR IT po osnovu odredbi, uslova ili zahteva ovih UK neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

13.6 Ukoliko se neka od odredbi ovog Ugovora iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, ali da pri tom ne utiče na nameru ugovornih strana, a ostatak ovih UK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

13.7 KORISNIK OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE USLOVE KORIŠĆENJA I PRIHVATA DA KORIŠĆENJEM BILO KOG PROIZVODA ILI USLUGA USLOVI OVOG UGOVORA POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.